Word jij #topzorger?

Privacyverklaring

Wettelijk kader

Het Privacyreglement wordt gekaderd binnen de Europese en nationale wetgeving die de verwerking van persoonsgegevens regelt. Het gaat meer bepaald om:

- Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de “GDPR”), en

- de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018, ook aangeduid als de Kaderwet GDPR.

Sint-Andriesziekenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie is steeds beschikbaar op onze jobsite https://jobs.sintandriestielt.be/nl/privacyverklaring/  

 

UW PRIVACY BESCHERMEN DOEN WE SAMEN

Sint-Andriesziekenhuis waakt over uw privacy

Sint-Andriesziekenhuis hecht veel belang aan uw privacy. We willen als ziekenhuis op een wettelijke, correcte en transparante wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Met dit privacyreglement willen we u als sollicitant zo volledig mogelijk informeren over de wijze waarop het ziekenhuis uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Sint-Andriesziekenhuis, gevestigd te Bruggestraat 84, 8700 Tielt en per mail te contacteren via info@sintandriestielt.be 

Door het versturen van uw sollicitatie gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Sint-Andriesziekenhuis. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Sint-Andriesziekenhuis. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Met welk doel verwerkt Sint-Andriesziekenhuis uw persoonsgegevens?

Sint-Andriesziekenhuis verwerkt persoonsgegevens verstrekt door sollicitanten in de loop van de huidige en/ of toekomstige sollicitatieprocedure. De gegevensverzameling gebeurt via de gegevens die de sollicitant meedeelt op de website (https://jobs.sintandriestielt.be/nl/ of via persoonlijke contacten en/of e-mail met de sollicitant.

De verwerking van de gegevens gebeurt ter voorbereiding of ter uitvoering van de contractuele arbeidsrelatie.

Deze gegevens kunnen daarnaast ook gebruikt worden voor de aanleg van een werfreserve om sollicitanten te kunnen informeren over toekomstige inzetplaatsen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Sint-Andriesziekenhuis?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht, geboorteplaats, pasfoto ...
  • Contactgegevens: adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Gegevens die toelaten te beoordelen of uw kandidatuur in aanmerking komt voor een bepaalde functie: diploma’s, gevolgde opleidingen, talenkennis, stages, uw professionele ervaring (jobtitel, bedrijfsnaam, belangrijkste taken en verantwoordelijkheden) 
  • De opgeladen CV en begeleidende motivatiebrief
  • In geval van aanwerving: bankrekeningnummer, rijksregisternummer, medische attesten ...
  • Gerechtelijke gegevens (uittreksel uit het strafregister dient voorgelegd te worden)

Indien aanvullende persoonsgegevens door u worden verstrekt, geeft u (door deze actieve handeling) toestemming aan Sint-Andriesziekenhuis om ook deze gegevens te bewaren en/of te verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure.

Hoe verwerkt Sint-Andriesziekenhuis uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming, en zullen enkel worden gebruikt om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarvoor een vacature werd geplaatst of waarvoor u een spontane sollicitatie heeft verstuurd, ter uitvoering van het wervings- en selectieproces. Daarnaast zal Sint-Andriesziekenhuis, indien nodig, uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor verdere vragen en/of om u uit te nodigen voor een (kennismakings)gesprek.

Met wie deelt Sint-Andriesziekenhuis uw persoonsgegevens?

Voor de verwerking van de persoonsgegevens, die u ons in het kader van uw sollicitatie en mogelijke tewerkstelling verstrekt, doet Sint-Andriesziekenhuis beroep op een derde organisatie die het beheer of andere relevante diensten levert aan Sint-Andriesziekenhuis. Dit is onder meer de beheerder van de website (CV Warehouse), voor het bekendmaken van de vacatures en het verwerken van uw CV en motivatiebrief. Mogelijks worden uw gegevens ook doorgegeven in het kader van bijkomende assessments.

Belangrijk is dat Sint-Andriesziekenhuis concrete maatregelen neemt om uw gegevens te beveiligen. Meer bepaald moeten ook de externe partijen strikte regels volgens en zullen zij:

  • Alleen toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen zij deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken;
  • Zich ten opzichte van Sint-Andriesziekenhuis contractueel engageren om de gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken en enkel te gebruiken voor de uitvoering van hun opdrachten;
  • De nodige garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw privacy te beschermen.

In geval van wettelijke verplichtingen, zullen wij uw gegevens met overheidsinstanties delen.

Hoelang bewaart Sint-Andriesziekenhuis uw persoonsgegevens?

Ter ondersteuning van een efficiënt selectie- en rekruteringsprogramma bewaart Sint-Andriesziekenhuis uw gegevens gedurende 5 jaar na het indienen van uw meest recent sollicitatieformulier.

Wanneer de selectieprocedure leidt tot een arbeidsovereenkomst, worden de gegevens van uw sollicitatie- en selectieprocedure opgenomen in uw personeelsdossier.

De vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens

Sint-Andriesziekenhuis neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, tegen opzettelijk verlies, en tegen vernietiging of beschadiging (bv. toegangscontrole tot onze locaties, een beperkte groep van HR medewerkers hebben toegang tot uw gegevens …).

Uw rechten als sollicitant

8.1. U heeft recht op informatie

Via dit privacyreglement wordt u als sollicitant geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechtsgrond voor deze verwerking. U kan de meest recente versie van het Privacyreglement ook terugvinden op onze website via https://jobs.sintandriestielt.be/nl/ 

Wanneer Sint-Andriesziekenhuis uw persoonsgegevens ook op een andere wijze wil verwerken dan deze vermeld in dit Privacyreglement, dan is dat alleen mogelijk mits uw toestemming.

8.2. U heeft recht op inzage en doorgifte van uw persoonsgegevens

Als sollicitant heeft u het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens, die over u als sollicitant worden verwerkt door Sint-Andriesziekenhuis.

Daarnaast heeft u het recht om Sint-Andriesziekenhuis te vragen uw persoonsgegevens aan uzelf of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

8.3. U kunt uw gegevens laten verbeteren

U heeft het recht om kosteloos alle onjuiste of onvolledig verwerkte persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Tevens kan u zelf via uw account op de website uw persoonsgegevens aanpassen. of vragen om uw account te verwijderen. De verwijdering van uw account impliceert de verwijdering van uw persoonlijke gegevens uit de database.

8.4. Op uw vraag kunnen gegevens verwijderd worden

Indien u meent dat uw persoonsgegevens niet meer mogen worden verwerkt (bijvoorbeeld omdat deze gegevens niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel of onrechtmatig worden verwerkt), dan kan u verzoeken dat deze persoonsgegevens definitief gewist worden.

De verwijdering van uw account op de website, impliceert de verwijdering van uw persoonsgegevens uit de database. Sint-Andriesziekenhuis is echter niet verplicht om de persoonsgegevens te wissen indien ze rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden overeenkomstig de GDPR.

8.5. U kunt zich verzetten tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens

Hoger werd reeds gewezen op de verwerking van gegevens omwille van een gerechtvaardigd belang van Sint-Andriesziekenhuis. U kan zich hiertegen verzetten, waarna Sint-Andriesziekenhuis de verwerking zal stopzetten tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen.

8.7. Uw rechten kan u laten gelden via de DPO van het Sint-Andriesziekenhuis

Voor de uitoefening van uw rechten, bij vragen en/of bij eventuele klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) per brief (DPO - Bruggestraat 84 - 8700 Tielt) of via mail DPO@sintandriestielt.be. Na indiening van uw verzoek zal u binnen de maand een antwoord ontvangen. Een afwijzing van uw verzoek zal worden gemotiveerd.

Indien u, na contactname met de DPO, van mening bent dat de bepalingen van dit Privacyreglement niet worden nageleefd of andere redenen tot klagen heeft omtrent de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kan u zich rechtstreeks wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Versie d.d. 10 juni 2020

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. meer info
Gelieve aan te duiden welke cookies we mogen registreren.


Enkel geselecteerde cookies | Wis mijn keuze